Study Abroad Student Handbook
China China
Center for Global Education

Words To Know in China

Word Translation
Airport 飛機場
fei1 ji1 chang3
ATM 取錢機
qu3 qian2 ji1
Bank 銀行
yin2 hang2
Bus 公共汽車
gong1 gong4 qi4 che1
Consulate 領館
ling3 guan3
Embassy 大使館
da4 shi3 guan3
Emergency Room 急診室
ji2 zhen3 shi4
Fire 起火
qi3 huo3
Food 食物
shi2 wu4
Hospital 醫院
yi1 yuan4
Hotel 玈館
lu2 guan3
Internet 網路
wang3 lu4
Lawyer 律師
lv4 shi1
Market 市場
shi4 chang3
Metro 地鐵
di4 tie3
Money
qian2
Pharmacy 葯房
yao4 fang2
Police Station 警察局
jing3 cha2 ju2
Restaurant 飯館
fan4 guan(r)3
Store 商店
shang1 dian4
Suitcase 箱子
xiang1 zi3
Telephone 電話
dian4 hua4
Train 火車
huo3 che1
Translation 翻譯
fan1 yi4
University 大學
da4 xue2
Ambulance 救謢車
jiu4 hu4 che1
Baggage Claim 行李處
xing2 li qu4
Bathroom 廁所
ce4 suo3
Computer 電腦
dian4 nao3
Doctor 醫生
yi1 sheng1
Emergency 急救
ji2 jiu4
Exchange Rate 兌換率
dui4 huan4 lv4
Fire Station 消防處
xiao1 fang2 chu3
Help 救命
jiu4 ming4
Hostel 玈店
lu2 dian4
Insurance 保險
bao3 xian3
Law 法律
fa3 lv4
Luggage 行李
xing2 li
Medicine
yao4
Metro Station 地鐵站
di4 tie3 zhan4
Nurse 謢士
lu1 shi4
Police 警察
jing3 cha2
Post Office 郵局
you2 ju2
Station 車站
che1 zhan4
Street 大街
da4 jie1
Taxi 出租車
chu1 zu1 che1
Thief 小偷
xiao3 tou1
Train Station 火車站
huo3 che1 zhan4
Translator 翻譯員
fan1 yi4 yuan2
Water
shui3
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
ISA in China
GlobalScholar.us
HTH WorldWide
STUDY ABROAD PROGRAM SEARCH
Study Abroad
Program Search
TerraDotta logo