Study Abroad Student Handbook
China China
Center for Global Education

Phrases To Know in China

Arrest

 • I am an United States citizen.
    我是美國人
  wo3 shi4 mei3 guo2 ren2.
 • Please call the United States Embassy/Consulate immediately.
    請立既給美國大使館打電話
  qing3 li4 ji4 gei3 mei3 guo2 da4 shi3 guan3 da3 dian4 hua4
 • I have a right to call the United States Embassy/Consulate.
    我有權利給美國大使館打電話
  wo3 you3 quan2 li4 gei3 mei3 guo2 da4 shi3 guan3 da3 dian4 hua4

Food and Water

 • Where is the market?
    商店在哪兒
  shang1 dian4 zai4 nar3?
 • Where can I get something to eat?
    我能到哪兒買吃的東西
  wo3 neng2 dao4 nar3 mai3 chi1 de dong1 xi?
 • I am allergic to ...
    我對.....過敏
  wo3 dui4...guo4 min3
 • Is this safe drinking water?
    這水能喝嗎
  zhe4 shui3 neng2 he1 ma?
 • I can't/don't eat meat/pork, etc.
    我不能吃肉/豬肉
  wo3 bu4 neng2 chi1 rou4/zhu1 rou4

General Information

 • My name is ...
    我的名子是
  wo3 de ming2 zi shi4
 • Please speak slowly.
    請說的慢一點
  qing3 shuo4 de man4 yi1 dianr3
 • Where is the nearest (bathroom, telephone, bank, internet café, ...)?
    最近的 (廁所, 電話,銀行) 在哪兒?
  zui4 jin4 de (ce4 suo3, dian4 hua4, yin2 hang2) zai4 nar3?
 • Where can I find information about ...?
    我到哪能找到.....信息?
  wo3 dao4 nar3 neng2 zhao3 dao4...xin4 xi2?
 • Can you show me on this map?
    請你在地圖上指給我看
  qing3 ni3 zai4 di4 tu2 shang4 zhi3 gei3 wo3 kan1
 • Can you contact this person for me?
    請你幫我和這個人聯系?
  qing3 ni3 bang1 wo3 he2 zhe4 ge ren2 lian2 xi4
 • I don't understand.
    我不懂
  wo3 bu4 dong3
 • What (time, date, day) is it?
    什么 (時間, 日子)?
  shen2 me (shi2 jian1, ri4 zi) ?
 • Can you give me directions to ...?
    請告訴我去
  qing3 gao4 su wo3 qu4...?
 • Can you write this down for me?
    請你把這寫下來
  qing3 ni3 ba zhe4 xie3 xia lai?
 • I'm lost.
    我走丟了
  wo3 zuo3 diu1 le

Help

 • This is an emergency.
    這是緊急情況
  zhe4 shi4 jin3 ji2 qing2 kuang4
 • I need help.
    我需要幫忙
  wo3 xu1 yao1 bang1 mang2
 • Where is the police station?
    警察局在哪兒
  jing3 cha2 ju2 zai4 nar3?
 • Where can I get help?
    我到哪找急救
  wo3 dao4 nar3 zhao3 ji2 jiu4
 • Please help me!
    請救我
  qing3 jiu4 wo3!
 • Stop! Thief!
    站住! 小偷!
  zhang4 zhu4! xiao3 tou1!

Medical

 • My blood type is ...
    我的血形是
  wo3 de xue4 xing2 shi4....
 • Please take me to the hospital/doctor.
    請代我去醫院
  qing3 dai4 wo3 qu4 yi1 yuan4.
 • I'm allergic to penicillin/aspirin.etc.
    我對匹斯林過敏
  wo3 dui4 pi3 si1 lin2 guo4 min3
 • I'm not feeling well.
    我不舒服
  wo3 bu4 shu1 fu
 • How do I get to the (doctor, hospital)?
    我怎么去醫院
  wo3 zen3 me qu4 yi1 yuan4?
 • I am diabetic, etc.
    我有糖尿病
  wo3 you3 tang2 niao4 bing4

Money

 • Do you take travelers' checks?
    你收玈行支票嗎
  ni3 shou1 lu4 xing2 zhi1 piao4 ma?
 • Do you take credit cards?
    你收信用卡嗎
  ni3 shou1 xin4 yong4 ka3 ma?
 • Where can I exchange money?
    我在哪換錢
  wo3 zai4 nar3 huan4 qian2?
 • Where is the closest ATM?
    最近的取錢機在哪兒
  zui4 jin4 de qu3 qian2 ji1 zai4 nar3?
 • I need a cash advance from my credit card.
    我要從信用卡上取現金
  wo3 yao1 cong1 xin4 yong4 ka3 shang4 qu3 xian4 jin1.
 • What is the exchange rate for (dollars) to (local currency)?
    美元和人民幣的兌換率是多少
  mei3 yuan he ren min bi de dui4 huan4 lv4 shi4 duo1 shao3?
 • How much does this cost?
    這個多少錢?
  zhe4 ge duo1 shao3 qian2?

Transportation

 • How long is the trip?
    這個玈程有多長
  zhe ge lv3 cheng2 you3 duo1 chang2
 • How much is the ticket?
    多少錢一張票
  duo1 shao3 qian2 yi1 zhang1 piao4?
 • Can you take me to a (bus,taxi,train,metro)?
    請你代我去(公共汽車, 出租車,地鐵)?
  qing3 ni3 dai4 wo3 qu4 (gong1 gong4 qi4 che1, qu1 zu1 che1, huo3 che1, di4 tie3)
 • Please take me to the airport.
    請代我去飛機場
  qing dai wo qu fei ji chang
 • Does this bus/metro stop at...?
    這個車在....停嗎?
  zhe ge che zai....ting ma?
 • Are there student rates?
    有學生價嗎
  you3 xue2 sheng jia4 ma?
 • Where can I get a (bus, taxi, train, metro)?
    我到哪去乘 (公共汽車, 出租車,地鐵)?
  wo3 dao4 nar3 qu4 cheng2(gong1 gong4 qi4 che1, qu1 zu1 che1, huo3 che1, di4 tie3)
 • Where can I rent a car?
    我到哪兒去租車?
  wo dao nar qu qi che?
 • What is the fare?
    多少錢?
  duo shao qian?
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
ISA in China
GlobalScholar.us
HTH WorldWide
STUDY ABROAD PROGRAM SEARCH
Study Abroad
Program Search
TerraDotta logo